پارکینگ طبقاتی عمومی هدایت | Hedayat Multy Story Car Park

فارس ، شیراز ، منطقه 2 ، میدان امام حسین ، خیابان انقلاب ، خیابان هدایت ، پارکینگ عمومی طبقاتی هدایت

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

پارکینگ هدایت شیراز پارکینگ طبقاتی عمومی متعلق به شهرداری است: 449
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت