مرکز بهداشت و درمان شهید خانلو | Health Center martyr KHANLOO

04133377430 - 04133362593

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان شهید بهشتی ( منصورسابق ) - -روبروی دانشسرا - دالان میرزارضا - جنب بسیج دانشگاه علوم پزشکی - مرکز بهداشت و درمان شهید خانلو

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

مرکز بهداشت و درمان شهید خانلو تبریز



: 57
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت