پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع)

تبریز - خیابان آزادی - خیابان گلگشت - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا - پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع)

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس

پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) | Parking Imam Reza Hospital: 98
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت