شورای اسلامی شهر شیراز

071۳۷۳۶۸۵۰۱ ، 017۳۷۳۶۸۵۲۶
شیراز، جنب حرم سید علاالدین حسین ، بین الحرمین، شورای شهر شیراز
شنبه-پنجشنبه 07:30 تا 14:30
ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس
شورای اسلامی شهر شیراز | Shiraz City Council

: 30
گزارش دهید
ویرایش نمایید
ادعای مالکیت